KVKK Aydınlatma Metni

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), kapsamında Veri Sorumlusu sıfatını haiz Atmosphere Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi (“Atmosphere”) olarak, Kanun’un 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek üzere, UzmanFikir Uygulaması’na (“Uygulama”) ilişkin işbu Aydınlatma Metnini bilginize sunarız.

Kişisel Verilerinizin gizliliğine saygı duyuyoruz ve verilerinizi korumak için gereken gerek idari, gerekse teknik tüm önlemleri alıyoruz.

Tanımlar

 • Anket: Çeşitli ilaç veya araştırma şirketleri veya tarafımızca oluşturulan, ilaç ve sağlık hizmetleri sektörleriyle ilintili kimi konulardaki görüşlerinizi öğrenme ve analiz etme amacı taşıyan sorular bütününü,
 • Anlaşmalı Kuruluş: Uygulama üzerinden çeşitli anket çalışmalarına katılmanız sonucunda Uygulama hesabınıza tanımlanacak olan Hediye Puanlar’ı kullanabileceğiniz, anlaşmalı olduğumuz kuruluşları,
 • Yönetmelik: Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’i,
 • Hediye Puan(lar): Uygulama üzerinden çeşitli anket çalışmalarına katılmanız sonucunda Uygulama hesabınızda tanımlanacak olan ve Anlaşmalı Kuruluşlar’dan çeşitli mal/hizmet alımı sırasında kullanılabilecek olan indirim hakkı, harcama hakkı ve benzeri tüm hak ve değerleri,
 • Kişisel Veri: 6698 sy. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Sağlık Meslek Mensubu (“SMM”): Hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Ek 13. maddesinde tanımlanan diğer meslek mensuplarını,
 • Tıbbi Ürün: Hastalığı tedavi etmek veya önlemek, bir teşhis yapmak veya bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmek amacıyla, insana uygulanan doğal veya sentetik kaynaklı etkin madde/maddeler kombinasyonunu, enteral beslenme ürününü ve tıbbi mamayı,
 • Üye/Siz: Uygulama’yı indiren ve üyelikleri tarafımızca onaylanan kişileri,
 • Advers Olay Bildirim Formu: Birtakım Tıbbi Ürünler’in kullanımı sırasında meydana gelen istenmeyen olaylarla ilintili olarak yapmak istediğiniz advers olay bildirimlerinin yer aldığı formu, ifade eder.

Uygulama ve Web Ziyaretçilerimizin Kişisel Verileri

Cihaz ve Girdi Bilgisi

Uygulamaya eriştiğiniz anda, internet protokol adresi, alan adı, internet servis sağlayıcısı, cihaz marka, model, işletim sistemi sürümü gibi bazı teknik bilgileri, kullanıcılarımıza verdiğimiz hizmetin kalitesini artırmak amacıyla otomatik olarak topluyoruz.

IP Adresi

IP adresiniz, internet sağlayıcınızın tayin ettiği ve kullanmakta olduğunuz mobil cihaza tahsis edilen bir numaradır. Bu numara, internete giriş yaptığınız veya erişim sağladığınız anda otomatik olarak tanımlanır ve saklanır. IP adreslerinin bu şekilde toplanması ve saklanmasındaki amaç, Uygulama'nın kullanım yoğunluğunu, olası erişim sorunlarını tespit ederek hizmet kalitesini artırmak ve sistemimizi kötü niyetli kullanıcılara karşı koruyabilmektir.

IP adresi bilgisi kural olarak doğrudan Kişisel Veri niteliği taşımasa da, suç ve kabahatlerin tespiti gibi bazı istisnai durumlarda veya diğer kişisel bilgileriniz ile IP adresinizin birbiriyle bağdaştırılabileceğini ve bu şekilde IP adresinizin de Kişisel Veri niteliği kazanabileceğini hatırlatmak isteriz.

İletişim Formu

Sitemizde yer alan İletişim Formu'nu doldurmanız halinde, size yardımcı olabilmek için isminizi, e-postanızı ve mesaj içeriğinizi kaydediyoruz.

Uygulama Üyelerinin Kişisel Verileri

Bu Uygulama, Sağlık Meslek Mensuplarına özel olarak hazırlanmıştır. Üye olmak için aşağıdaki bilgi ve belgeleri talep etmekteyiz. Burada yazılı verileri bizimle paylaştığınız andan itibaren işlemekteyiz:

 • Ad ve soyad
 • Telefon numarası
 • Diploma bilgileri
 • Meslek bilgileri (kurum kimliği, meslek unvanı, uzmanlık derecesi, kıdemi)

Üyelik başvurusunda bulunduğunuzda gerçekten SMM olup olmadığınızı tespit edebilmek amacıyla topladığımız bu verilerinizi, telefon numaranız hariç olmak üzere, incelenip onayladıktan sonra, Uygulama’nın ana veri tabanından siliyoruz ve yüksek kriptografik güvenlikli bir ortama taşıyoruz. Kimlik doğrulama amacıyla kullanılan telefon numaranızı ise sistemimizde üyeliğiniz süresince saklamaya devam ediyoruz.

Üyelik işleminiz tamamlandıktan sonra, aşağıdaki Kişisel Verilerinizi de işliyoruz:

 • Uygulama tarafından görüntülenen bildirimleri tıklayıp tıklamadığınız, ne zaman tıkladığınız,
 • Katıldığınız anket bilgileri (hangi anketlere baktığınız ve katıldığınız, anketlere verdiğiniz cevaplar, soruları ekranda ne kadar süre ile görüntülediğiniz)
 • Tıkladığınız Tıbbi Ürün tanıtım içerikleri ve içerikleri ekranda ne kadar süre ile görüntülediğiniz,
 • Anketlere ve diğer kampanyalara katılarak kazandığınız Hediye Puanlar ve bu hediye puanları ne zaman, hangi Anlaşmalı Kuruluşta geçerli hediye çeklerine dönüştürdüğünüz,
 • Hesabınıza erişme verileriniz,
 • Anket’lerde karşınıza çıkan sorulara vermeyi tercih ettiğiniz cevaplar sebebiyle ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler gibi özel nitelikli verileriniz işlenebilir. Bu verilerden sağlık ve cinsel hayata ilişkin olanlar, Kanun’un 6/3 maddesinde sayılı kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğüne uygun şekilde, açık rızanız aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel Verilerinizi işleme süremiz, mevzuatın gerektirdiği süreler de dikkate alınarak, sunduğumuz hizmeti ifa edebilmemiz için gereken işleme süreleriyle kısıtlıdır. İşlediğimiz Kişisel Verileri periyodik dönemlerde inceliyoruz ve işleme amaçları/süreleri sona erdiyse geri dönülemez şekilde siliyoruz.

Hangi Yöntemle ve Amaçla İşliyoruz?

Kişisel Verilerinizi, otomatik olan veya olmayan yöntemlerle, sözlü veya yazılı olarak, fiziki veya elektronik ortamlarda,

 • Sizinle aramızdaki sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek (uygulamayı kullanmanızı sağlamak),
 • Anket sonuçlarını ilgili kişi ve kuruluşlar ile istatistik özet veriler olarak paylaşmak,
 • Advers Olay Bildirimi’nde bulunabilmeniz,
 • Hediye Puanlarınızı kullanabilmenizi sağlamak,
 • Tıbbi Ürün tanıtım içeriklerine erişiminizin sağlamak,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak üzere veri inceleme faaliyetlerini gerçekleştirebilmemiz,
 • Sağlayabileceğimiz hizmetlerle ilgili sözel veya dijital ortamlar aracılığı ile size bilgilendirme yapabilmemiz,
 • (Yalnızca açık rızanız olması halinde) Sizi her türlü genel veya kişiye özel hazırlanan kampanya, indirim ve benzeri özgün avantajlardan haberdar edilebilmemiz veya sizinle iletişime geçmemizi gerektirecek sair durumlar için,
 • Sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi için toplanan verileri istatistiksel çalışmalara konu edebilmemiz, böylelikle kullanıcı davranışlarını ve eğilimlerini analiz edebilmemiz,
 • Anket sorularına sizinle benzer yanıtlar veren veya kullanıcı arayüzleri ile etkileşimleri sizinle benzer olan kullanıcılarımızı gruplayabilmemiz, bu grupların davranışlarını ve eğilimlerini analiz ederek ihtiyaçlarına yönelik anketler veya ürün tanıtım mesajları hazırlayabilmemiz,
 • Yapabileceğiniz şikayet ve başvuruları değerlendirebilmemiz,
 • Gizlilik ve satış/hizmet politikamızdaki değişiklikleri size bildirerek sizi sürekli olarak aydınlatabilmemiz,
 • Veri kayıplarını önlemek amacıyla üyelerden topladığımız verileri yedekleyebilmemiz,
 • Sair mevzuat kapsamında öngörülen yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz ve bu kapsamda verilerinizi yetkili idari veya adli kuruluşlarla paylaşabilmemiz

amacıyla işliyoruz.

Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Kişisel Verileriniz, Kanun’un 5. Maddesi gereğince açık rızanızın alınmasını gerektiren haller dışında – ki bu hallerde açık rızanız alınmaksızın hiçbir işleme faaliyeti yapılmayacaktır- aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülen kurallara uyum sağlayabilmemiz adına,
 • Uygulamamız aracılığıyla size hizmet sunabilmemiz amacıyla kurduğumuz sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle,
 • Bazı hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için zorunlu olması sebebiyle,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda.

Verilerinizi Kime Aktarıyoruz?

Genel prensiple, tekil kişi olarak size ait kişisel verilerinizi kimseye aktarmıyoruz. Anket, tıbbi ürün tanıtımları, hediye puanlar ile ilgili kampanyalara katılan tüm Üye’lerin verilerini bir araya getirerek oluşturduğumuz özet istatistik sonuçları/raporları paylaşıyoruz.

Kişisel Verileriniz, aşağıda sayılan gerçek veya tüzel kişilerle, “Hangi Yöntem ve Amaçla İşliyoruz?” başlığı altında sayılı amaçlar kapsamında paylaşılabilecektir:

Paylaşılan Verileriniz

Paylaşılan Kişiler

Anketlerle İlgili Veriler:

 1. Hangi SMM grubuna dahil olduğunuz,
 2. Uzmanlık dereceniz,
 3. Kıdeminiz,
 4. Katıldığınız anket bilgileri (hangi anketlere ve ne zaman katıldığınız, anketlere verdiğiniz cevaplar, soruların ekranda hangi süre ile görüntülendikleri)

Yalnızca özet raporlar halinde,katıldığınız Anket içeriğini veya anket sorularını hazırlayan kişilerle:

 1. Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında ruhsat/izin sahibi olan kişiler veya bunların sözleşmeli firmaları,
 2. Araştırma şirketleri,
 3. Çözüm ortaklarımız (Örneğin bir perakende satış şirketinin SMM’lere özel Anket içeriği hazırlaması durumunda)

Tıbbi Ürün Tanıtımlarıyla İlgili Veriler:

 1. Hangi Tıbbi Ürün tanıtım içeriğine, ne zaman tıkladığınız ve bu içeriği ne kadar süre ile ekranda görüntülediğiniz

Yalnızca özet raporlar halinde

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında ruhsat/izin sahibi olan kişiler veya bunların sözleşmeli firmaları

Hediye Puanlarla İlgili Veriler:

 1. Kazandığınız Hediye Puan çeşitleri
 2. Hediye Puanların Kullanım Bilgileri (hediye çekinin talep edildiği Anlaşmalı Kuruluş, marka, zaman ve hediye kodu)

Yalnızca özet raporlar halinde

 1. Anlaşmalı Kuruluşlar
 2. Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında ruhsat/izin sahibi olan kişiler veya bunların sözleşmeli firmaları

Advers Olay Bildirim Formuyla İlgili Veriler:

 1. Ad-soyad
 2. Meslek unvanı
 3. Rapor edilen ürün adı
 4. Rapor edilen durum
 5. İletişim Bilgileri
 1. Hakkında form doldurulan Tıbbi Ürün ruhsat sahibi
 2. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

ÖNEMLİ: Advers Olay Bildirim Formu’nda belirtmiş olduğunuz hastaların, kişisel verileri hakkında Kanun’a uygun şekilde aydınlatılması gerekmektedir. Lütfen aydınlatma yapmadığınız hastaların verisini paylaşmayınız. TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU tarafından yayımlanan Aydınlatma Metni’ni örnek alabilirsiniz.

ÖNEMLİ: Advers Olay Bildirim Formu doldurmuş olmanız hasebiyle işlediğimiz ve yukarıda sayılı kişilere aktaracağımız kişisel verileriniz, sadece farmakovijilans faaliyetleri için kullanılmaktadır.

Kişisel Verilerinizi, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar, ilgili kolluk kuvvetleri veya yetkili kamu kuruluşları ile paylaşabiliriz.

Kişisel verilerinizi, avukatlarla denetçiler de dahil olmak üzere hizmet aldığımız gerçek veya tüzel kişiler (örneğin çağrı merkezi) veya iş ortaklarımızla (bağlı şirketler veya şirket ortakları), yapacağımız gizlilik sözleşmeleri çerçevesinde, yukarıda sayılan amaçlar ile sınırlı olmak üzere paylaşabiliriz.

Kişisel Verilerinizin yukarıda sayılı amaçlar dahilinde bizim adımıza işlenmesi ve depolanması için gereken bazı durumlarda, verilerinizi veri işleyen 3. kişilerle paylaşabiliriz. Bu 3. kişiler ile yapılacak anlaşmalar, Kişisel Verilerinizi en yüksek düzeyde koruyacak nitelik taşıyacak, her türlü işlemleri denetim altında tutacağız.

Verileriniz Nerede Depolanıyor?

Sağladığınız tüm kişiler verileri, Türkiye’de konumlandırılmış güvenli sunucularımız üzerinde depoluyoruz.

Kişisel Verileriniz Hakkında Neler Yapabilirsiniz?

Dilediğiniz zaman bize aşağıda yazılı iletişim kanallarıyla başvurarak;

 • Kendiniz ile ilgili Kişisel Verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenen verilerinize ilişkin her türlü bilgiyi talep etme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verilerinizin silinmesini/yok edilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Sorumluluk

 • Aldığımız tüm idari ve teknik önlemlere rağmen, kontrolümüz dışında kalan herhangi bir siber saldırı veya hukuka aykırı eylem neticesinde verilerinizin ele geçirilmesi, kullanılması, değiştirilmesi, 3. kişilere aktarılması, ifşa edilmesi ve benzeri işlemlere maruz bırakılması durumunda Atmosphere ve yöneticilerinin herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.
 • Oturum açma/kapama işlemlerinin, cihazınızın, SIM kartınızın ve telefon numaranızın fiziksel güvenliğinin sizin sorumluluğunuzda olduğunu hatırlatmak isteriz. Cihazınızın veya SIM kartınızın isteğiniz dışında 3. bir kişi tarafından ele geçirilmesi, telefon numaranızı değiştirmeniz veya iptal etmeniz durumunda, en kısa sürede bize uygulama içerisindeki destek bölümünden veya aşağıdaki iletişim adresimizden bildirimde bulunmanızı rica ederiz. Bildiriminizin bize ulaşmasıyla birlikte hesabınızı ve Hediye Puanlarınızı korumak için en yüksek çabayı sarf edeceğiz.

Politikamızdaki Değişiklikler

Bu Aydınlatma Metni’nde öngörülen hüküm ve şartları değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutmaktayız. Herhangi bir değişiklik veya iptal durumunda sizi derhal bilgilendireceğiz.

Çeşitli Hükümler

Bu Aydınlatma Metni, Uygulama Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu metinde yer almayan hususlar hakkında Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.

Bize Ulaşın

 • Bu Aydınlatma Metninde bahsi geçen haklarınızı kullanmak veya Kişisel Verilerinizle ilgili herhangi bir görüşünüzü veya sorunuzu bildirmek için, uygulama içerisinde yer alan destek formunu kullanarak anonim olarak bize ulaşabilir, aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden telefon, e-posta veya posta yoluyla bize ulaşabilirsiniz. Taleplerinizi ivedilikle yerine getirmek için en yüksek çabayı sarf edeceğiz.
 • Başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, başvuru sürecini zorlaştırmayan birtakım ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.
 • Talebinizin uygunluk durumuna ve niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracağız.

İletişim Bilgileri

Atmosphere Yazılım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

MERSİS NO 0103-1286-8530-0001
Adres İdealtepe Mah. Dik Sk. No: 13/2 34841 Maltepe, İstanbul
E-posta kisiselveri@uzmanfikir.net
Telefon +90 216 573 5555
E-Tebligat adresi 25878-69864-13153

BİZE KATILIN

UzmanFikir siz değerli sağlık meslek mensuplarımızın görüşlerini, bu görüşlere en çok ihtiyaç duyan kurumlara, ilaç ve tıbbi cihaz üreticilerine en etkin şekilde ulaştırırken size hediye çekleri ve bağış yapabileceğiniz puanlar kazandıran anket ve iletişim uygulamasıdır.

UzmanFikir'i hemen indirin!

Web ile girin Dilerseniz web üzerinden de katılabilirsiniz.

Kimler katılabilir?

 • Hekimler
 • Diş hekimleri
 • Eczacılar
 • Hemşireler, hasta bakıcılar, tıbbi sekreterler
 • Tüm diğer sağlık meslek mensupları